3.Sınıf


Türkçe

Türkçe dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Türkçeyi seven, doğru, güzel ve etkili kullanan,
 • Düşünme, anlama, sıralama, sınıflandırma, sorgulama, analiz etme – sentez yapma becerileri gelişmiş,
 • Kendisini söz, yazı ya da görsel sunular ile etkin şekilde ifade eden,
 • Metinler arası okuma becerilerini kullanarak söz bilgilerini zenginleştiren,
 • Kitle iletişim araçlarıyla aktarılanları sorgulayan,
 • Okuma-yazma sevgisi ve alışkanlığı kazanmış,
 • Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerileri gelişmiş,
 • Edebiyat yoluyla yerel ve küresel kültürü tanıyan,
 • Sosyal, kültürel, estetik ve sanatsal değerlere önem veren,
 • Evrensel değerlere saygılı,
 • Bilimsel, yapıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen bireyler olmaları hedeflenir.

Türkçe dersleri, PYP temaları kapsamında diğer disiplinlerle ve günlük yaşamla bağlantı kurularak planlanır ve işlenir. Kitap ve metin seçimlerinde içeriğin PYP temalarına uygun olmasına özen gösterilir. Seçilen metinler ve kitaplar tür özelliklerine göre ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerle incelenir. Ayrıca şiir, öykü, masal türlerinde yaratıcı yazma çalışmalarıyla desteklenir. Yazarlarla yapılan söyleşiler ve atölye çalışmaları ile okunan kitaplar değerlendirilir. Masal, fabl, öykü, şiir, anı türlerinde metinler okunur. Dil bilgisi kuralları, metin aracılığıyla öğrenme kapsamında sezdirilerek öğretilir. Etkinliklerde öğrenci merkezli yaklaşım esas alınır.

Öğrencilerimizin yazılı, görsel ve işitsel kaynakları bilgi aracı olarak doğru ve etkin kullanmalarını sağlamak amacıyla okul kütüphanemizde her hafta dönüşümlü olarak bir ders saati kitap okumaya, bir ders saati de bilgi okur-yazarlığı çalışmalarına ayrılmıştır.

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi dersleri ile öğrencilerimizin; PYP öğrenen profili özelliklerine ve becerilerine sahip, evrensel değerlere ve farklılıklara saygılı, kendi öğrenme sorumluluğunu almış birer dünya insanı olmaları hedeflenir.

Hayat Bilgisi dersinin MEB programında yer alan kazanımları PYP (Primary Years Programme-İlk Yıllar Programı) temaları altında ele alınır. Eğitimdeki çağdaş yaklaşımlar, ulusal ve uluslararası platformlardaki gelişim ve değişimler takip edilir.

Tema kapsamında işlenen üniteler, tüm disiplinleri içine alacak şekilde, ortak bir planlamayla ele alınır. Öğrencilerimizin derinlemesine sorgulama yapmalarına olanak sağlayacak etkinlikler, ulusal ve uluslararası projeler, geziler, söyleşiler, araştırma çalışmaları planlanır ve uygulanır.

Ünitelerin başlangıcında gönderilen bültenler aracılığı ile çalışmalarımız hakkında veli bilgilendirmeleri yapılır.

Matematik

Matematik dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Matematiksel kavramları tanıyan ve matematik dilini etkin kullanabilen,
 • Matematiği günlük yaşamla ilişkilendirebilen,
 • Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren ve özgüveni yüksek,
 • Akıl yürütme, tahmin etme, karşılaştırma ve problem çözme becerileri gelişmiş,
 • Matematiği kendi içinde ve başka disiplinlerle bağlantı kurarak kullanan bireyler olmaları hedeflenir.

3. sınıf Matematik dersi programı; sayılar, geometri, ölçme ve veri (istatistik, olasılık) öğrenme alanlarını kapsar. Somut dönemden soyut döneme geçişin olduğu bu yaş düzeyinde, öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlama yapılır.

 • Öğrencilerimizin aktif katılımına,
 • Günlük hayatla bağlantı kurmalarına,
 • PYP öğrenen profili ve tutumları dikkate alınarak yetenek, beceri ve yaratıcılıklarını kullanmalarına,
 • Bireysel ve grup çalışmaları yapmalarına,
 • Yeni öğrenmelerle önceki öğrenmeler arasında bağlantı kurmalarına,
 • Öğrendiklerini sorgulamalarına,
 • Dönüşümlü düşünmelerine, olanak sağlayacak öğrenme ortamları sağlanır. Matematiksel/mantıksal becerileri geliştirmeye yönelik oyunlardan ve materyallerden faydalanılır, akıllı tahta üzerinde uygulamalar yapılır.
Fen Bilgisi

Fen Bilimleri dersi ile öğrencilerimizin:

 • Biyoloji, Fizik, Kimya, Yer, Gök ve Çevre Bilimleri, Sağlık ve Doğal Afetler hakkında temel bilgiler kazanan ve fen okur yazarlığını öğrenen,
 • Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerilerini ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip karşılaşılan sorunlara çözüm üreten,
 • Bilimin toplumu ve teknolojiyi, toplum ve teknolojinin de bilimi nasıl etkilediğine ilişkin farkındalığını geliştiren,
 • Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alan ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerini kullanan,
 • Bilim insanlarının bilimsel bilgiyi nasıl oluşturduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlayan,
 • Bilimin, tüm kültürlerden bilim insanlarının ortak çabası sonucu üretildiğini anlayan ve bilimsel çalışmaları takdir etme duygusunu geliştiren,
 • Doğada meydana gelen olaylara ilişkin merak, tutum ve ilgisini geliştiren,
 • Sosyo-bilimsel konuları kullanarak bilimsel düşünme alışkanlıklarını geliştiren, bireyler olmaları hedeflenir.

Fen Bilimleri dersinin ulusal programda yer alan kazanımları PYP temaları altında ele alınır.

İngilizce

İngilizce dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Yabancı dili seven, bu konuda kendine güvenen, öğrendiklerini paylaşan,
 • Farklı dil ve kültürlere saygı duyan,
 • Öğrenmeye istekli,
 • Yabancı dili kitap okuyarak, çizgi film izleyerek, farklı kültürden kişilerle konuşarak ve müzik dinleyerek yaşamının bir parçası haline getiren bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak hazırlanan programımızda dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma çalışmaları yapılır.

Çalışmalarımız görsel, işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir. Bu çalışmalarımız PYP temalarıyla ilişkilendirilerek sürdürülür.

3. sınıfın sonunda öğrencilerimiz hazır bulunuşluk seviyelerine göre, dinledikleri ve okudukları hikâyeler hakkında kitap raporu hazırlayabilir, bu raporları sözlü ve yazılı olarak yorum katarak aktarabilirler. İlgi alanlarını kapsayan konular ile ilgili araştırma yapıp, edindikleri bilgileri arkadaşlarına sunabilirler. Öğrencilerimiz verilen konularda kendi yorumlarını da katarak kısa paragraflar yazabilirler. Fikir sahibi oldukları konularda karşılarındaki konuşmacıya sorular sorup, kendilerine yöneltilen soruları cevaplayabilirler.

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Sanat sevgisi olan, sanata ve kültürel değerlere saygılı,
 • Estetik yaratımda bulunabilme becerilerine sahip,
 • Yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen ve kendini sanat yoluyla ifade eden,
 • Sanat eserlerini yorumlayabilen,
 • Görsel algıları kavrayıp, bütünselden tekile biçim ilişkilerinin farkına varan,
 • Mekân – nesne bağlantısını algılayarak, bu algıyı resimsel yolla ifade eden,
 • Yaratıcılık ve görsel ifade özelliklerinin geliştirilmesiyle, görsel-düşünsel sorunları çözebilme becerilerine sahip,
 • Resimsel anlatım yoluyla düşünsel kavramlarını görselleştiren bireyler olmaları hedeflenir.

Görsel Sanatlar dersi duygu ve düşüncelerin ifade edildiği bir derstir. Öğrenciler bu derste yaptıkları resim çalışmaları ile kendi iç dünyalarını doğal bir şekilde ifade ederken çevreyi algılama biçimlerini de ortaya koyarlar.

Görsel Sanatlar dersinin konuları, PYP temalarıyla ilişkilendirilerek uygulanır. Resim dersiyle dönüşümlü olarak Stop Motion dersi yapılır.

Stop Motion Animasyon

Stop Motion bir çeşit animasyon tekniğidir. Durağan objelerin hareket ettirilerek her hareketinin art arda fotoğraflarının çekilmesi ve bu fotoğrafların bir araya getirilip objelerin kendiliğinden hareket edermiş gibi görünmesiyle oluşturulur. Derslerimizde, öğrencilerimizin stop motion tekniği ile yaratıcı çalışmalar yapmaları hedeflenir.

Müzik

Müzik dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Temel müzik bilgilerine sahip olmaları,
 • Sanatsal yeteneklerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları,
 • Müzik dinleme alışkanlığı kazanmaları, iyi bir müzik dinleyicisi olmaları,
 • Kendi düzeylerine uygun şarkı ve çalgı dağarcığına sahip olmaları,
 • Duygularını müzik yoluyla ifade edebilme becerisi kazanmaları,
 • Birlikte müzik etkinlikleri yaparak sevgi, arkadaşlık ve sorumluluk duygularını geliştirmeleri,
 • Müzik etkinliklerine katılmaktan zevk almaları,
 • Müziği yaşamlarının bir parçası olarak görmeleri ve çok yönlü bireyler olmaları hedeflenir.

Müzik dersi öğretim programı "Dinleme-Söyleme-Çalma", "Müziksel Algı ve Bilgilenme", "Müzik Kültürü" ve "Müzikte Yaratıcılık" adı altında dört temel öğrenme alanı üzerinde oluşturulmuştur. Müzik eğitimi bir bütün olarak kabul edilir, derslerde geleneksel ve çağdaş aktif öğrenme metotları kullanılır. Müzik dersi, diğer disiplin alanlarıyla iç içedir. Diğer derslerdeki kavram ve konuların öğretiminde müzik dersinde yer alan becerilerden yararlanılır. Çalışmalarda nota eğitimi, oyun ve Orff Shulwerk yaklaşımlarından yararlanılır. Tüm çalışmaların 4. sınıfta başlayacak olan branş çalışmalarına (koro, keman, gitar, blok flüt-orff çalgıları, yan flüt) temel oluşturması sağlanır.

Beden Eğitimi ve Oyun

Beden Eğitimi ve Oyun dersi ile öğrencilerimizin:

  • Bireysel ve sosyal sorumluluk alma,
  • Planlama ve strateji geliştirme,
  • Grupla çalışma ve grubun güvenliğini sağlama,
  • Bireysel farklılıklara saygı gösterme,
  • İş birliği yapabilme,
  • Adil oyun oynama ve sorunları çözebilme,
  • Kendi kültürü ile farklı kültürleri tanıma ve saygı gösterme beceri ve tutumlarını geliştirmek amaçlanır.

Bu amaçla düzenlenen eğitim programlarımızın içerisinde:

 • Kurallı takım oyunları,
 • Basketbol,
 • Voleybol,
 • Hentbol,
 • Masa Tenisi,
 • Kort Tenisi,
 • Juggling,
 • Yüzme,
 • Cimnastik çalışmaları,
 • Uzun Atlama,
 • İp atlama,
 • Koşu,
 • Yapay Kaya Tırmanışı çalışmaları yer alır.

Derslerimiz diğer disiplinlerle ve günlük yaşamla bağlantılı olarak işlenir.

Beden Eğitimi dersi sağlıklı insandan, sağlıklı topluma ulaşmanın temel taşlarından biridir ve eğitimin hedeflerine ulaşması için kullanılan araçlardan sadece bir tanesi ama belki de en eğlencelisi ve doğru kullanıldığında en etkilisidir. Sportif etkinlikler okullarımızda insanı çok yönlü olarak hayata hazırlamayı amaçlayan çağdaş eğitim sisteminin önemli bir aracıdır.

Bilişim Teknolojileri

Hızla değişen dünyada, 21. yüzyıla ayak uydurabilecek öğrenciler yetiştirebilmek, onları geleceklerine ve küreselleşen dünyadaki rollerine hazırlayabilmek için uygun ve doğru bir Bilişim Teknolojileri (BT) eğitimi vermenin önemi her geçen gün artmaktadır. Günümüz dünyasında her bireyin usta bir dijital okuryazar olması gereklidir.

Bilişim Teknolojileri dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Windows 7 işletim sistemini tanımaları,
 • Dosya, klasör işlemlerini yapmaları,
 • Klavye tuşlarını tanımaları ve işlevlerine uygun olarak kullanmaları,
 • Kelime işlem programı olarak Microsoft Word programını tanımaları; bu programda genel yazım ayarlarını ve biçimlendirmelerini yapmaları,
 • İnterneti tanımaları, İnternet üzerinden bilgiye ulaşma seçeneklerini bilmeleri ve kullanmaları,
 • Sunu programı olarak Microsoft Powerpoint programını kullanmaları, slaytlar hazırlamaları, slaytlara bilgi ve görsel eklemeleri, çoklu slaytlarla çalışarak sunular hazırlamaları,
 • E-posta sistemini etkin bir iletişim ve paylaşım aracı olarak tanımaları ve kullanmaları hedeflenir.

Öğrencilerimize bilgisayar okuryazarı olmak dışında, bilgisayar ve diğer teknolojileri kullanırken gerekli güvenlik önlemlerini almak konusunda da bilgiler verilir. Ayrıca bu ders içerisinde öğrencilerimiz, bilgisayarın yanlış kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek sağlık problemlerini fark ederler.

Bilişim Teknolojileri dersinin konuları, PYP temalarıyla ilişkilendirilerek uygulanır. Öğrencilerimiz diğer derslerle bağlantılı olarak; eğitici oyun programları kullanır, resimler çizer, yazılar yazar, afişler hazırlarlar.

Bilişim Teknolojileri Bölümü web sitemizi aşağıdaki adresten ziyaret edebilirsiniz.

http://bilisim.terakki.org.tr

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Hayal gücü zengin, yaratıcı ve spontan,
 • Bireysel farkındalığı ve özgüveni olan,
 • Kendini sözel ve bedensel olarak ifade eden,
 • İletişime açık ve etkin dinleme becerisine sahip,
 • İş birliği yapan, sorumluluk sahibi, katılımcı ve grupla birlikte çalışabilen,
 • Bağımsız düşünen, araştıran-sorgulayan, gözlem yapan ve kendi özgün ürününü ortaya koyan,
 • Olaylara ve olgulara eleştirel bir gözle bakabilen,
 • Oyun yoluyla kişisel tercihlerini özgürce ortaya koyan,
 • Toplumsal duyarlılığa sahip, empati becerisi olan,
 • Estetik duyguları gelişmiş, sanata duyarlı bireyler olmaları hedeflenir.

Yaratıcı Drama derslerinde; eğitsel oyun, dramatizasyon, kukla, yaratıcı dans, yaratıcı yazma, rol oyunu ve doğaçlama çalışmalarına yer verilir. Disiplinler arası iş birliğini sağlamak amacıyla PYP temaları doğrultusunda diğer derslerle ortak çalışmalar yürütülür. Çalışmalardan örnekler, okulumuzun kültür merkezlerinde, sınıf katlarında veya bahçede öğrencilere ve velilere sergilenir.

Ders içi etkinliklerin yanı sıra her sene birçok ders dışı etkinlik de yürütülür. Bunlardan en önemlileri her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde düzenlenen "Dostlarımız" projesi ile 20 – 27 Mart haftası düzenlenen "Tiyatro Haftası" etkinlikleridir.

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım