1.Sınıf


Türkçe

İlk Okuma - Yazma Öğretimi

Okulumuzda; öğrencilerimizi geleceğin bilinmeyen dünyasına hazırlamak, o dünyaya katkı sağlayacak yaşam becerileri ile donatmak vizyonu ile hareket edilmektedir. Okulumuzda, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı okuma ve yazma becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra; düşünme, anlama, sorgulama, değerlendirme becerilerinin de geliştirilmesidir.

Öğrencilerimizin, yaşamı zenginleştirmede önemli bir yeri ve işlevi olan dili etkin kullanarak, edindiği temel okuma, yazma ve iletişim becerisini, sürekli bir alışkanlığa dönüştürmek temel ilkemizdir.

Türkçe Öğretim Programı'nda ilk okuma-yazma öğretimi, Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte ele alınmıştır. Bunlar dinleme, okuma, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel sunudur.

Ses Temelli Cümle Yöntemi'nde, ilk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanmaktadır. Anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra seslerden hecelere, hecelerden sözcüklere ve sözcüklerden tümcelere ulaşılmaktadır. Yazı öğretiminde de, öğrencilerin gelişimine uygun dik temel harfler kullanılmaktadır.

Okuma Öğretiminde Hedefimiz:

Okumanın keyfine varmak ve bilgi edinmek amacıyla okuyan, okuduklarını anlamlandıran ve kendi gelişimine katkı sağlayacak öğeleri seçebilen bireyler yetiştirmektir.

Ayrıca öğrencilerimizin, planlanmış bir süreçle birlikte, çeşitli edebiyat eserleri üzerinde çalışarak, çeşitli kaynaklar okuyarak (gazete, ansiklopedi, dergi vb.) yaşam boyu farkındalığı yüksek, seçici ve sorgulayan okurlar olmalarını hedefliyoruz.

Bu nedenle okuma kitaplarımız ve metinlerimiz Türkçe dersi öğretiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerimiz dilin söz varlığını, özelliklerini, inceliklerini bu ürünlerde görür ve kullanmayı öğrenirler.

Okuma için seçilen metinlerin, eş zamanlı devam eden temayla ilişkili, destekleyici (bilgilendirici), derinlemesine düşünmeye uygun ve çıkarım yapılabilen nitelikli metinler olmasına dikkat edilir. Okuma kitaplarımızla, öğrencilerimizde düşünme becerilerini, düş gücünü geliştiren, yaratıcı ve etkin okuma çalışmaları yapılır. Öğrencilerimizin okul kütüphanesini etkin olarak kullanmaları sağlanır.

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi dersleri ile öğrencilerimizin olumlu tutumlara sahip, araştıran, sorgulayan, iletişim kuran, bilgili, ilkeli, duyarlı, düşünen ve değerlendirme yapabilen birer dünya insanı olmaları hedeflenir.

Bu hedef çerçevesinde eğitimdeki çağdaş yaklaşımlar, ulusal ve uluslararası platformlardaki gelişim ve değişimler takip edilir. Hayat Bilgisi dersinin MEB programında yer alan kazanımları PYP (Primary Years Programme-İlk Yıllar Programı) temaları altında ele alınır.

Tema kapsamında işlenen üniteler, tüm disiplinlerle bağlantı sağlanarak işlenir. Öğrencilerimizin derinlemesine sorgulama yapmalarına olanak sağlayacak etkinlikler, ulusal ve uluslararası projeler, geziler, söyleşiler, araştırma çalışmaları planlanır ve uygulanır.

Ünitelerin başlangıcında gönderilen bültenler aracılığı ile çalışmalarımız hakkında veli bilgilendirmeleri yapılır.

Matematik

Matematik dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Matematiksel kavramları özümseyen ve kullanabilen,
 • Akıl yürütme, tahmin etme, karşılaştırma ve problem çözme becerileri gelişmiş,
 • Matematiği başka disiplinlerle ve günlük yaşamla ilişkilendirebilen bireyler olmaları hedeflenir.

1. sınıf Matematik dersi programında kavram ve kurallar birbiri ile çok sıkı bir ilişki içindedir; öğrenilenlerin örnek ve uygulamalarla desteklenerek somutlaşması gerekmektedir. Matematiğin sevilen, kolay anlaşılan, günlük hayata uygulanabilen bir ders haline gelmesi hedeflenir. Bu doğrultuda derslerimizde öğrencilerimizin interaktif oyunlar ve somut materyaller yardımı ile sürece aktif katılımları sağlanır.

Matematik dersi programı; sayılar, geometri, ölçme ve veri öğrenme alanlarını kapsar. Öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlama yapılır.

İngilizce

İngilizce dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Yabancı dili seven, bu konuda kendine güvenen, öğrendiklerini paylaşan,
 • Farklı dil ve kültürlere saygı duyan,
 • Öğrenmeye istekli,
 • Yabancı dili kitap okuyarak, çizgi film izleyerek, farklı kültürden kişilerle konuşarak ve müzik dinleyerek yaşamının bir parçası haline getiren bireyler olmaları hedeflenir.

Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak hazırlanan programımızda dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma çalışmaları yapılır.

Çalışmalarımız görsel, işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir. Bu çalışmalarımız disiplinler arası temalarla ilişkilendirilerek sürdürülür.

1. sınıf programımızda okuma ve yazmaya başlangıcın yanı sıra öğrencilerimiz okuduğunu ve dinlediğini anlama, karşılıklı konuşma konularında becerilerini geliştirirler.

1. sınıfın sonunda öğrencilerimiz; kendileriyle ilgili günlük bir diyalog sürdürebilir, dinlediği ikili bir diyalogdan istenilen bilgileri ayırt edebilir, hazır bulunuşluk seviyesine uygun okudukları bir hikâyeyi anlayabilir, kendilerini tanıtabilir ve ilgi alanlarıyla ilgili bilgi verebilirler.

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Çizgi ve renklerin özelliklerini fark edebilen,
 • Çizgi ve renk yoluyla kendisini ifade edebilen,
 • Yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen ve kendini sanat yoluyla ifade edebilen,
 • Sanat eserlerini yorumlayabilen,
 • Olumlu ilişkiler kurabilen,
 • Estetik yaratımda bulunabilme becerilerini geliştiren bireyler olmaları hedeflenir.

Görsel Sanatlar dersinde, resmin temel ögelerinin öğretilmesine 1. sınıfta başlanır ve birbirini tamamlayan bir programın sınıf düzeylerine göre uygulanması ile devam edilir. Görsel Sanatlar dersi, duygu ve düşüncelerin ifade edildiği bir derstir. Öğrenciler bu derste yaptıkları resim çalışmaları ile kendi iç dünyalarını doğal bir şekilde ifade ederken, çevreyi algılama biçimlerini de ortaya koyarlar.

Görsel Sanatlar dersinin konuları, PYP temalarıyla ilişkilendirilerek uygulanır.

Müzik

Müzik dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Estetik yönlerini geliştirmek,
 • Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade edebilmelerine imkan sağlamak,
 • Yaratıcılık ve yeteneklerini müzik üretme yoluyla geliştirmek,
 • Kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Müziksel algı ve becerilerini geliştirmek,
 • Dil gelişimlerine katkı sağlayarak zihinsel ve psikomotor gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Müziğin ritmik boyutundan yararlanarak ritmik hareketlerini yönlendirmeyi sağlamak,
 • Birlikte müzik etkinlikleri yaparak sevgi, arkadaşlık, paylaşım, hoşgörü ve sorumluluk duygularını geliştirmelerine katkı sağlamak hedeflenir.

Müzik dersi öğretim programı "Dinleme-söyleme-çalma", "Müziksel algı ve bilgilenme", "Müzik kültürü" ve "Müzikte yaratıcılık" adı altında dört temel öğrenme alanı üzerinde oluşturulmuştur. Müzik eğitimi bir bütün olarak kabul edilir, derslerde geleneksel ve çağdaş aktif öğrenme metotları kullanılır. Müzik dersi, diğer disiplin alanlarıyla iç içedir. Diğer derslerdeki kavram ve konuların öğretiminde müzik dersinde yer alan becerilerden yararlanılır.

Sonraki sınıf düzeylerinde yapılacak branş çalışmalarına hazırlık amacıyla, solfej ve nota eğitimi verilir. Yapılan çalışmalar konser ve etkinliklerle pekiştirilir.

Beden Eğitimi ve Oyun

Beden Eğitimi ve Oyun dersleri ile öğrencilerimizin:

  • Bireysel ve sosyal sorumluluk alma,
  • Adil oyun oynama,
  • Grupla çalışma,
  • İletişim kurma ve gözlem yapma,
  • Hedef belirleme, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirmek hedeflenir.

Bu amaçla düzenlenen eğitim programlarımızın içerisinde;

 • Sekme, galop, koşu
 • Küçük nesneleri atma ve atlama
 • Dengeli yürüme ve dönme
 • Yuvarlanma ve öne takla
 • İp atlama
 • Top atma – tutma – vurma
 • Juggling
 • Yüzme
 • Yapay kaya tırmanışı çalışmaları yer alır.

Derslerimiz oyun yoluyla öğrenme temellidir. Derslerimiz diğer disiplinlerle ve günlük yaşamla bağlantılı olarak işlenir. Fiziksel etkinlikler, sağlıklı insandan, sağlıklı topluma ulaşmanın temel taşlarından biridir ve eğitimin hedeflerine ulaşması için kullanılan araçlardan sadece bir tanesi ama belki de en eğlencelisi ve doğru kullanıldığında en etkilisidir. Okullarımızda insanı çok yönlü olarak hayata hazırlamayı amaçlayan çağdaş eğitim sisteminin önemli bir aracıdır.

Bilişim Teknolojileri

Hızla değişen dünyada, 21. yüzyıla ayak uydurabilecek öğrenciler yetiştirebilmek, onları geleceklerine ve küreselleşen dünyadaki rollerine hazırlayabilmek için uygun ve doğru bir Bilişim Teknolojileri (BT) eğitimi vermenin önemi her geçen gün artmaktadır. Günümüz dünyasında her bireyin usta bir dijital okuryazar olması gereklidir.

Bilişim Teknolojileri dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Bilginin çeşitli formlarda sunulabileceğini, bilişim teknolojileri araçlarının insanların gereksinimlerine göre geliştiğini, teknolojinin gerçek ya da kurgusal durumları yansıtmak için kullanıldığını anlamaları,
 • Kişisel bilgisayarların ana parçalarını ve çevre birimlerini tanımaları,
 • Bilgisayar karşısında otururken uygun duruş ve oturuşu sergilemeleri,
 • Bilgisayar ve diğer teknolojik araçların doğru kullanımını öğrenmeleri,
 • Makinelerin bir dizi komutla çalıştığını fark etmeleri,
 • Basit bir olayın işlem sırasını öğrenmeleri,
 • Belirli amaçlar için çizim araçlarını kullanarak görsel şekiller oluşturmaları,
 • Klavyedeki tuşları işlevlerine uygun olarak seçmeleri ve uygulamaları hedeflenir.

Öğrencilerimize bilgisayar okuryazarı olmak dışında, bilgisayar ve diğer teknolojileri kullanırken gerekli güvenlik önlemlerini almak konusunda da bilgiler verilir. Ayrıca bu ders içerisinde öğrencilerimiz, bilgisayarın yanlış kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek sağlık problemlerini fark ederler.

Bilişim Teknolojileri dersinin konuları, PYP temalarıyla ilişkilendirilerek uygulanır. Öğrencilerimiz diğer derslerle bağlantılı olarak eğitici oyun programları kullanır, resimler çizer, yazılar yazar, afişler hazırlarlar.

Bilişim Teknolojileri derslerinde öğrencilerimizi yönlendirmek ve teşvik etmek için Bilişim Teknolojileri Bölümü web sitemizi aşağıdaki adresten ziyaret edebilirsiniz.

http://bilisim.terakki.org.tr

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama dersleri ile öğrencilerimizin:

 • Hayal gücü zengin, yaratıcı ve spontan,
 • Bireysel farkındalığı ve özgüveni olan,
 • Kendini sözel ve bedensel olarak ifade eden,
 • İletişime açık ve etkin dinleme becerisine sahip,
 • İş birliği yapan, sorumluluk sahibi, katılımcı ve grupla birlikte çalışabilen,
 • Bağımsız düşünen, araştıran-sorgulayan, gözlem yapan ve kendi özgün ürününü ortaya koyan,
 • Olaylara ve olgulara eleştirel bir gözle bakabilen,
 • Oyun yoluyla kişisel tercihlerini özgürce ortaya koyan,
 • Toplumsal duyarlılığa sahip, empati becerisi olan,
 • Estetik duyguları gelişmiş, sanata duyarlı bireyler olmaları hedeflenir.

Yaratıcı Drama derslerinde eğitsel oyun, dramatizasyon, kukla, yaratıcı dans, yaratıcı yazma, rol oyunu ve doğaçlama çalışmalarına yer verilir. Birinci sınıflarla yapılan drama çalışmalarında öğrencilerin okula uyum, okul kültürünü edinme ve dramanın temel kavramlarıyla tanışmalarına olanak verilir. Disiplinler arası iş birliğini sağlamak amacıyla PYP temaları doğrultusunda diğer derslerle ortak çalışmalar yürütülür.

Ders içi etkinliklerin yanı sıra her yıl birçok ders dışı etkinlik de yürütülür. Bunlardan en önemlileri her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde gerçekleştirilen "Dostlarımız" projesi ile 20 – 27 Mart haftası düzenlenen "Tiyatro Haftası" etkinlikleridir.

SİZİ BİZ ARAYALIM

SİZİ BİZ ARAYALIM

Çocuğunuzu kaydettirmeyi düşündüğünüz okul aşağıdakilerden hangisidir?

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lütfen formu göndermeden önce "Lise ön bilgilendirme" yazımızı okuyunuz.

Kaydettirmeyi düşündüğünüz okul yerleşkesi hangisidir?

Levent
Tepeören

Kaydettirmeyi düşündüğünüz sınıf hangisidir?

Terakki Vakfı ve Okullarından gönderilen her türlü haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinden bu forma yazdığım elektronik ileti adreslerim aracılığıyla haberdar olmak istiyorum.
// sizi arayalım